Kistérségi könyvtári szolgáltatások Pest megyében

Kategória: 2008/ 1

Szakmai stratégiánkban az utóbbi esztendőkben komoly hangsúlyt kapott az a feladat, amely a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer – a továbbiakban KSZR – életre hívásával kereteket kapott. Sőt, a legfelsőbb szakmai vezetők eredményes érdekérvényesítő tevékenységének köszönhetően új források is megnyíltak e társadalmilag fontos szolgáltatás finanszírozására. Ennek nyomán a 2004-ben megindult modellértékű szervezési és szolgáltatási tevékenységekről 2006-ban már átfogó tájékoztatást kaphattunk a Könyvtári Intézet kiadásában megjelent A Könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése című sorozat 3. füzetéből.
Ebből az apropóból kiindulva 2006 végén, magunk is szükségesnek láttuk összefoglalni azokat a már megvalósult, illetve a jövőben realizálandó elképzeléseinket, amelyeket e feladatra fókuszálva, az elmúlt három esztendőben megfogalmaztunk. Most a szélesebb szakmai közönség érdeklődésére számítva újra átgondoltam, milyen változások történtek a könyvtárellátási szolgáltatás tekintetében Pest megye kistérségeiben az elmúlt négy esztendő folyamán.

Előzmények

A 1997. évi CXL. törvény megjelenését követően a Pest Megyei Könyvtár módszertani osztályának munkatársai felkeresték a volt szentendrei járás településeinek polgármestereit és könyvtárosait (már ahol volt ilyen), abból a célból, hogy felajánlják egy ellátórendszeri tagság lehetőségét az adott település lakosságának magasabb színvonalú könyvtári szolgáltatása érdekében. Bár a fogadtatás nem volt egyértelműen pozitív, mégis öt település (Csobánka, Dunabogdány, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pilisszántó) részvételével megalakult az Ellátórendszer. Ennek célja mindenekelőtt a szolgáltatást fogadó könyvtárak állományának frissítése volt, hiszen a minőségi szolgáltatás alapfeltételének tartottuk, hogy a dokumentumállomány a könyvtárhasználók számára tartalmában és megjelenésében egyaránt kívánatos legyen.
Szolgáltató könyvtárként a Pest Megyei Könyvtár vállalta magára a dokumentumok beszerzésének és állományba vételének munkáját, így segítve elő a településeken a korszerű könyvtári szolgáltatás biztosítását és színvonalának emelését. Természetesen munkánk során nem csupán ebben az egy kérdésben szándékoztunk – a sok helyütt megbízási díjas, szakképzetlen – kollégáink segítségére sietni. Az állománygyarapítási tevékenység szerves részeként jó néhány helyen átfésültük az állományt, elvégeztük a selejtezést. Úgy gondoltuk ugyanis, hogy csak a meglévő dokumentumállományok ismeretében végezhetünk tervszerű és minőségileg magas szintű gyarapítást ellátottjaink számára.
Olykor “kegyelmi állapotba” is kerülhettünk. Talán azért, mert ha kellett, nem vonakodtunk részt venni egy-egy könyvtár takarításában, és a három év alatt tonnányi könyvet cipeltünk ki, be, le s fel. Arról szeretnék itt megemlékezni, hogy szinte a foganásától bábáskodhattunk egy kistelepülés, Püspökhatvan könyvtárának létrehozatalában, és Ipolydamásdon az új könyvtári szolgáltató hely kialakításában. Talán mondanom sem kell, hogy ezek az események mennyi erőt adtak, hogy újra és újra megkeressük és felvegyük a fonalat, amellyel a Pest megyei kistérségekben megvalósítandó Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos álmaink hálóját szövögettük.
Már 1997-ben megtapasztalhattuk az együttműködés előnyeit. Ugyanis a könyvtárak által befizetett 292 ezer forint értékű beszerzési keretet egy NKA-pályázat révén ki tudtuk egészíteni, így összesen 792 ezer forint értékben, 850 db új dokumentummal gazdagodhatott az említett községek könyvtárainak állománya. Sajnálatos módon, ezek az évek nem hoztak ennél komolyabb áttörést a szolgáltatások terén, így egy kissé megkopott a lelkesedés, és egyre inkább szükségét éreztük annak, hogy keressük a rendszerszerű együttműködés lehetőségeit.

Léptékváltás a Veresegyházi Kistérségben

Az áttörést a kistérségi szolgáltatások tekintetében az jelentette Pest megyében, hogy 2004-ben a Veresegyházi Kistérség felvette a Többcélú Társulás feladatai közé az ún. mozgókönyvtári ellátást. Pályázatot is nyújtottak be a 65/2004. Kormányrendelet által felkínált ösztönző támogatásra. Az elnyert 13 785 000,- Ft-ból hét településen (Csomád, Erdőkertes, Galgamácsa, Őrbottyán, Vácegres, Váckisújfalu és Vácrátót) történtek komoly fejlesztések annak érdekében, hogy felállhasson, és megkezdhesse működését a Veresegyházi Kistérség Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere. Részletezve a forrás felhasználását, a következő célokra fordították a fent megjelölt összeget: épületfelújításra 4 250 000,- Ft-ot, dokumentumbeszerzésre 2 605 000,- Ft-ot, könyvtári szoftverre 2 750 000,- Ft-ot, számítógépekre 2 400 000,- Ft-ot és végül bérköltségre 528 000,- Ft-ot. Ez utóbbi rendkívüli fontosságát jól érzékelte a szolgáltató könyvtár szerepét felvállaló veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatónője, Bazsikné Kővári Krisztina, hiszen aligha okoznának komoly változást a megújult könyvtárépületek, a korszerű információtechnológiai eszközök, az internet vagy akár az új dokumentumok tucatjai, ha a használók nem férhetnének hozzá megfelelő időintervallumban ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ehhez pedig elengedhetetlenül könyvtárosokra van szükség.
Amint tehát a tényadatokból is látszik, a Veresegyházi Kistérségben 2004-ben már elkezdődött az a kívánatos folyamat, amelynek eredményeként várható, hogy egy korszerű, szakmai és információs technológiai szempontból is megfelelő könyvtári szolgáltatás alakulhasson ki tartósan. Ennek biztató jeleként értékelhetjük, hogy:
- Egységesen heti 20 órában tartanak nyitva a kiskönyvtárak.
- Rendszeres kapcsolat van a könyvtárak között.
- Négy helyen teljes körű állományrevízió történt.
- Megkezdődött a katalógusok digitalizálása.
- Beindult a hatékony könyvtárközi kölcsönzés.

Felvetődhet a kérdés, hogy Pest megyében miért pont a Veresegyházi Kistérségben, került sor legelőször arra, hogy a Többcélú Társulás szükségét érezte a könyvtári szolgáltatások fejlesztésének, korszerűsítésének? E kérdésre egy olyan táblázat segítségével próbáljuk megtalálni a választ, amely Veresegyház Többcélú Kistérség lakosságának alakulását kíséri figyelemmel az érintett településeken 2002-2005 között.

 

A fenti adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a Budapestről kiköltözők jelentős számban telepedtek le ebben a térségben. Feltételezhető róluk, hogy ugyanolyan elvárásaik vannak a különféle szolgáltatások iránt, mint amilyennel a fővárosban élő polgártársaik rendelkeznek. Magyarán, magától értetődően igényt tartanak arra, hogy mindenféle diszkrimináció nélkül, egyenlő eséllyel juthassanak hozzá a számukra szükséges információkhoz és a könyvtár nyújtotta különféle szolgáltatásokhoz. Ez a tény önmagában is óriási inspiráló erővel hathatott a KSZR létrehozására ebben a kistérségben.

Innovációs pályázat az NKA támogatásával

2005-ben a Pest Megyei Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kuratóriumától elnyert innovációs pályázati lehetőség segítségével felmérést készített az Ipolyi Kistérség könyvtári ellátásáról. Ebben a munkában segítségünkre volt Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatója, aki szobi könyvtárvezetőként – sok éven át – irányította a térségben folyó ellátórendszeri tevékenységet.

A vizsgálat fogadtatása

Vizsgálatunk idején a kistérség összes településének könyvtárát felkerestük Tésa kivételével, ahol már nagyon régóta nincs könyvtári ellátás. Mind a 12 könyvtárról látleletet készítettünk, és elbeszélgettünk a szolgáltatást ellátó személyekkel. Ezzel egy időben megkerestük a települések önkormányzatának vezetőit a célból, hogy felhívjuk figyelmüket egy esetleges társulásban megvalósítható könyvtári pályázat lehetőségére.
A fogadtatás – a könyvtári szolgálatot ellátók részéről csakúgy, mint a polgármesterek részéről – kedvező volt. Egyetértettünk abban, hogy a térségben közel sincs biztosítva az állampolgárok számára az információhoz való hozzájutásnak az a foka, amelyet az 1997-es CXL. számú törvény megfogalmaz. Alig volt ismert azonban egyikük-másikuk számára, hogy létezik a könyvtári stratégiában egy olyan koncepció, amely a fenti törvény 64. §-ának 2. bekezdésére alapozva egy Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer felállításában látná a kistelepülések korszerű könyvtári ellátásának megoldását.
A polgármesterekkel folytatott megbeszélésekből kitűnt, tudomásuk van arról, hogy a 65/2004. számú Kormányrendeletben meghatározott támogatható feladatok között a mozgókönyvtári ellátás is szerepel. Igaz, a velünk való eszmecserét megelőzően egyértelműen elvetették ezt a lehetőséget, mondván: “Ez is csak olyan lenne, mint a Mozgó Posta”. Az idézett mondat mellé társult hangsúlyok arról árulkodtak, hogy a postai szolgálat e megoldása nem aratott osztatlan sikert a térségben.
Nem szabad elhallgatnunk azt sem, hogy a mozgókönyvtár fogalmához kapcsolt elképzelések mögötti félelmek egy része abból is fakadt, hogy az érintett személyek egzisztenciálisan veszélyeztetve érezték magukat, valamiféle központosítási törekvést érzékelve.

A látlelet

Vizsgálatunkat összegezve általában megfogalmazhatók az alábbi megállapítások a térségben található könyvtárak többségére:
- évek óta nincs komolyabb állománygyarapítás;
- a dokumentumok egy része teljesen elavult;
- kevés a korszerű kézikönyv és a gyermekirodalom;
- alacsony a kölcsönzés iránti érdeklődés;
- hiányoznak a korszerű technikai eszközök;
- elvétve található számítógép a könyvtárakban (az is az eMagyarország pályázat eredményeként);
- a könyvtárnak használt épületek bútorzata megkopott, szegényes, cserére szorul
- nincsenek az állomány feltárására, illetve megismerésére alkalmas katalógusok
- a szolgálatot ellátó személyek részmunkaidőben, többnyire szakképesítés nélkül végzik feladatukat;
- az információ iránti fokozott igény kielégítéséhez szükséges internet-
hozzáférés csupán egy-két helyen található;
- a könyvtárközi kölcsönzés révén való dokumentumhoz jutás lehetőségét alig használják;
- korszerű könyvtári szoftvert csupán két helyen találtunk, de ott is gyermekcipőben jár az alkalmazásuk;
- a könyvtári helyiségnek otthont adó épületek egyike-másika komoly felújításra szorul.

Az 5/2005. Kormányrendelet ösztönző hatása

A mozgókönyvtári ellátás megerősödését és kiszélesedését eredményező forrás megjelenését örömmel üdvözöltük Pest megyében is. Tagadhatatlanul ösztönző hatással volt ugyanis a már megalakult veresegyházi szolgáltató rendszerre, mind a még csírájában lévő szentendrei és váci kistérségi könyvtári ellátásra. Hadd illusztráljam azokkal a tényadatokkal, amelyek a Veresegyházi Kistérség mozgókönyvtári ellátására vonatkoznak 2005 és 2007 között. Mint az a táblázatból kitűnik, a normatív támogatás eredményeként megizmosodott, erőre kapott mindaz, ami a 2004. évi ösztönző támogatással létrejött e kistérségben. Igaz, hogy csak a négy nem nyilvános könyvtárral rendelkező település juthatott hozzá ehhez a forráshoz, de miután ezek (Csomád, Vácegres, Váckisújfalu és Vácrátót) a leginkább rászorultak, úgy véljük, valóban az esélyegyenlőség megvalósulását eredményezheti az alább részletezett forrásfelhasználás.

 

2007-ben újabb fejlesztésekre is sor került. A vácrátóti könyvtár új számítógépet kapott perifériával együtt, a váckisújfalusi könyvtárnak polcrendszereket vásároltak raktár kialakításhoz.

Tények és remények útközben

2005
Az előző esztendő jó eredményeinek köszönhetően bővült a Pest Megyei Könyvtár kistelepüléseket szolgáló Ellátórendszere. 15 településsel kötöttünk – a létrejött szerződések alapján – megállapodást. Ennek értelmében ekkor 1,4 millió forintot utaltak át a települések az Ellátórendszer keretében végzett állománygyarapítás céljára. Ehhez jött a 2004-ben az NKA-tól kapott hárommillió forint után járó 400 000,- Ft értékű érdekeltségnövelő támogatási keret, amelyet szétosztottunk az érintett községek könyvtárainak.

2006
A szakmai segítségnyújtás mellett ismét komoly lehetőségünk nyílt a kistelepülések ellátórendszerének fejlesztésére, bővítésére. A szerződött települések száma immár elérte a húszat. Ennek következtében az elmúlt esztendőben 1 millió 842 ezer forintot utaltak át a települések az Ellátórendszer keretében végzett állománygyarapítás céljára, amelyből 1306 db dokumentum beszerzését, feldolgozását és kiszállítását tudtuk elvégezni.
2006-ban ismét egy NKA pályázati lehetőséggel élve, további 4 9 milliós támogatási keretből gyarapítottuk ellátórendszerünk letéti állományát, a szolgáltatásainkat fogadó települések javára. Ebből 4 milliót szétosztottunk a szerződött községek könyvtárainak. További 900 ezer forint értékben pedig a Márianosztrán, Tökölön és Vácott lévő büntetés-végrehajtási intézetek könyvtári állományát gyarapítottuk több száz új dokumentummal.

2007
Ez az esztendő ismét jelentős fordulatot hozott, újabb sikerekkel koronázva tevékenységünket. Erről a következőkben részletesebben kívánok szólni.
Az adatokat alább két táblázatban foglaltam össze, ezekkel betekintést kívánok nyújtani a “kulisszák” mögé. Nem kevés munkát végeztünk azért, hogy ma elmondhassuk: minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy 2007 végére Pest megyében már 16 településen váljék valóra annak a lehetősége, hogy polgáraik számára lakóhelyükön nyújthassanak korszerű és sokoldalú könyvtári szolgáltatást, rendszerszerű együttműködés keretében.

A beszerzett, feldolgozott és kiszállított dokumentumok értéke

A beszerzett, feldolgozott és kiszállított dokumentumok darabszáma

Meg kell említenem, hogy 2006-ban fokozottabban igyekeztünk ráirányítani a figyelmet a könyvtári célú kistérségi együttműködésben rejlő előnyökre. Ennek érdekében több alkalommal szerveztünk olyan tanácskozásokat, továbbképzéseket, amelyeken tájékoztatást adtunk kollégáinknak a KSZR céljairól, megvalósításának lehetőségeiről. Ilyen rendezvények voltak például Szobon, Vácott, Cegléden, Nagykátán, Gödöllőn és természetesen Veresegyházán, ahol többek közt, a konkrét feladatok legavatottabb ismerője, Bazsikné Kővári Krisztina – a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és a Veresegyházi Kistérség Ellátórendszerének vezetője – segítette eligazodni kollégáinkat e feladat “útvesztőiben”.

A KSZR szélesedő ösvényein

KSZR a Váci Kistérségben
A Váci Kistérségben, már 2006 őszén komoly szándék mutatkozott pályázat benyújtására, a BM támogatás (normatíva) megszerzésére. A 2007-es esztendő elején a kistérségi iroda, többirányú tájékozódás után a váci Katona Lajos Városi Könyvtárat kérte fel a kialakítandó Kistérségi Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerben a szolgáltató könyvtár szerepére. A mozgókönyvtári szerződés véglegesítésére 2007. március 2-án került sor Vácott, a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tanácsülésén, mikor is mozgókönyvtári feladatra a következő öt település társult: Csörög, Püspökszilágy, Szokolya, Sződ, Sződliget. A felsoroltak közül csak egyben volt rendesen működő könyvtár, Sződön. Egy másikban, Sződligeten, szintén volt a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő könyvtár, de csupán formálisan működött. Csörögön soha nem volt községi könyvtár. Ebben, a 2002-ben önállósult községben, amely Sződből vált ki, a váci hálózati rendszer felszámolásáig művelődési autós letét biztosította a könyvkölcsönzést. Szokolyán évek óta zárva tartották a községi könyvtárat, amelyet a kultúrházban helyeztek el. Püspökszilágyon a felújított művelődési ház tetőterébe került a könyvtári gyűjtemény, amely a Pest Megyei Könyvtár ellátórendszere jóvoltából a korábbi évek során jócskán felfrissült. Sajnos azonban könyvtári végzettségű szakember itt sem volt.
A Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás 2007. március 2-i ülésére a Katona Lajos Városi Könyvtár kidolgozta, hogy milyen költségekkel és feltételekkel tudja a szolgáltató funkciót betölteni. Az alábbi táblázat a benyújtott és elfogadott költségfelosztást mutatja:

A megállapodás szerint a Társulás intézte a számítógépbeszerzéseket, valamint a Társulás tulajdonát képezik a beszerzett dokumentumok is. Sajnos, a szerződés aláírásakor a Váci Kistérségi Társulás testülete a könyvtárak nyitvatartási idejét a kívánatosnak mondható 16 helyett 10 órában határozta meg. Ezzel kétségessé tette, hogy az érintett települések polgárai valódi esélyegyenlőségre tettek-e szert településükön az információhoz való szabad hozzáférés tekintetében.

A váci Kistérségi Szolgáltató Rendszer eredményei
Mára a vállalt munka nagy részét sikerült elvégezni. Az a tény, hogy Sződliget kivételével minden községben újra működik a könyvtár, jelentős eredmény. Kiemelkedő sikernek könyvelhetjük el, hogy Csörög településen, ahol soha nem működött könyvtár, 2007-ben megnyílhatott a szolgáltatóhely. Az ősz folyamán megkezdődött a könyvek kiszállítása a könyvtárakba, az állományok honosítása és a kölcsönzés. Bízunk abban, hogy a könyvtárközi kölcsönzés az internetes kapcsolat révén felgyorsulhat, mivel ez a szolgáltatási forma eddig is működött, telefonon és személyes kapcsolaton keresztül.
A Katona Lajos Városi Könyvtár munkatársaival egyetértünk abban, hogy fontosnak tartanák egy, a kistérség könyvtáraival foglalkozó közös könyvtári honlap létrehozását, amely – meglátásuk szerint – nagy segítséget jelentene a további szakmai munkában, hiszen ezáltal a kistérségi információcsere és együttműködés további jelentős fejlődési lehetőséghez juthatna.

KSZR a Szentendrei Kistérségben
Természetesen nem feledkeztünk meg arról sem, hogy a Pest Megyei Könyvtár egyben a Szentendrei Kistérség központi könyvtára is, tehát elsődlegesen itt kell felvállalnia az ellátó szerepkörét a KSZR-ben. Ezt tudva, az intézmény vezetősége megkereste a kistérség polgármestereit azzal a javaslattal, hogy 2007-ben társuljanak az ún. mozgókönyvtári ellátás létrehozására. Mivel e kistérségben az eddig jó eredményekkel működő Ellátórendszer tevékenységéről és az abból származó fejlődési lehetőségről több önkormányzat vezetőjének sok éves tapasztalata van, szinte biztosra vettük, hogy létrejön e vállalkozás. Várakozásunkban nem is kellett csalódnunk. 2007 januárjában megszületett a döntés, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás hét település (Dunabogdány, Kisoroszi, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szigetmonostor és Tahitótfalu) összefogásával felvette feladatai közé a könyvtárak fejlesztését. Ennél fogva a Pest Megyei Könyvtár munkatársaira komoly, ám szép feladat hárult. Meg kellett, hogy tervezzék, szervezzék a szentendrei kistérség könyvtári ellátásának sokoldalú és a minőségi elvárásoknak megfelelő, korszerű tevékenységét.
Az elnyert támogatást, előzetes felméréseink alapján, az alábbi fejezetcímekre javasoltuk fordítani:
- Új dokumentumok vásárlására;
- Könyvtári szolgáltatási díjra;
- A SZIKLA integrált könyvtári szoftver és adatbázisának megvásárlására;
- Saját adatbázisok létrehozására, a település könyvtári állományának gépi feldolgozásával;
- Kommunikációs hálózat kialakítására és a szükséges eszközök (telefon, internet-előfizetés, számítógép, perifériák) beszerzésére;
- Könyvtárépület felújítására, könyvtári bútorok beszerzésére.A következő táblázatban számszerűen is követhető, hogy a fejezetcímek között miként oszlott meg a 9,1 millió forintos normatív támogatás:

 

A feladatmegosztás eredményeként a Pest Megyei Könyvtár mint ellátó végezte a dokumentumbeszerzést, az új dokumentumok feldolgozását a SZIKLA integrált szoftver segítségével. A települések dokumentumállományaiból irányításunkkal (és részben munkatársaink közreműködésével) jelentős rekordmennyiség készült el, ez az új dokumentumok adataival kiegészülve már komoly alapját képezi egy tervezett kistérségi on-line katalógusnak. Elképzeléseink szerint ez a Pest Megyei Könyvtár honlapjáról lesz elérhető.
Miként a Váci Kistérségben Szokolyán, a Szentendrei Kistérségben Pilisszentlászlón üdvözölhettük a községi könyvtár újraéledését. Nagy örömünkre szolgál, hogy az összes érintett település vezetői és könyvtárosai lelkesen álltak a jó ügy szolgálatába. Ennek köszönhető, hogy bár igen rövid idő (csupán három hónap) állt a rendelkezésünkre, mégis úgy tűnik, minden vállalás teljesíthető lesz az előírt határidőre.

KSZR remények Pest megyében

Mint láttuk, a mozgókönyvtári ellátás jelentős eredményeket hozott a társult települések kulturális ellátásában. Véleményünk szerint, amíg az országos normatíva rendelkezésre áll, a kistérségi rendszer jól működtethető. Éppen ezért reménykedünk, hogy Pest megyében (annak ellenére, hogy itt nem sok szoros értelemben vett kistelepülés található) további kistérségek akarnak és tudnak majd élni ezzel a lehetőséggel.
E reményekre feljogosít az, hogy 2007 októberében a Ceglédi Kistérség önkormányzati vezetőinek kérésére előterjesztést nyújthattunk be a Többcélú Kistérségi Társulás részére, hogy a ceglédi Városi Könyvtárral mint szolgáltatóval, kössön szerződést a mozgókönyvtári feladat ellátására. Beadványunkat kedvező visszhang kísérte, de egyelőre többet erről – a szervezés fázisában lévő törekvésről – nem tudunk mondani.
Ugyanakkor tudomásunk van arról is, hogy hasonló elképzeléseket dédelgetnek már egy ideje a gödöllői kistérség központi könyvtárának vezetői is. Túl az “álmokon”, 2006 őszén megtartotta “alakuló ülését” e kistérség könyvtárosainak közössége. Reméljük, hogy közösen majd nagyobb befolyással tudnak lenni a fenntartóikra, hogy azok is társuljanak a könyvtári szolgáltatások fejlesztése érdekében.
Bizakodunk abban, hogy a szobi kistérségben is sikerül leküzdeni azokat az akadályokat, amelyek a mozgókönyvtári célból történő társulás elé gördültek, és Pest megye leghátrányosabb helyzetű régiójában is valódi esélyegyenlőségre tesznek szert az ott élők, legalábbis a könyvtári szolgáltatások tekintetében.

Címkék