Beszámoló az Országos Könyvtári Kuratórium 2007. évi tevékenységéről

Kategória: 2008/ 3

Beszámolómban kronologikusan igyekeztem összefoglalni az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK) elmúlt évi tevékenységét. A Kuratórium az év során elsősorban könyvtárszakmai kérdésekkel kívánt foglalkozni és ennek megfelelően állította össze az üléseken napirenden szereplő témákat.

Az első ülésre 2007. május 7-én került sor az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK), az alábbi témában:

“A kulturális modernizáció irányai” című munkaanyag vitája.

“A kulturális modernizáció irányai” című munkaanyag vitája.

A kormány 2006. december 13-iki ülésén elfogadta “A kulturális modernizáció irányai” című munkaanyagot*, amire Hiller István külön is felhívta a kulturális élet szereplőinek figyelmét az Országgyűlés Kulturális és Sajtó bizottságának 2006. december 14-iki ülésén. E felhívásra tekintettel az OKK 2006 decemberében úgy döntött, hogy 2007-es első ülésén megtárgyalja e dokumentumot. A Kuratórium tagjai a dokumentum előzetes tanulmányozása után az év első ülését a munkaanyag vitájára szánták. A napirendi pont lezárása nem igényelt határozathozatalt.

A második ülés megtartására 2007. október 5-én került sor az OSZK-ban, az alábbi témákban:
- Az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet a stratégia megvalósításának helyzetéről.
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium beszámolója az Új Magyarország Fejlesztési Terv könyvtárakat érintő projektjeiről.
- A “Kulturális örökségi értékek digitalizálásának szakmai előkészítése” című munkaanyag vitája.

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet a stratégia megvalósításának helyzetéről.

A napirendi pont tárgyalásához írásos anyagok készültek és a helyszínen kiosztásra kerültek. Ezek az alábbiak voltak:
- OSZK stratégia 2005-2008, megvalósulási helyzet 2007 októberében;
- Informatikai fejlesztések az OSZK-ban, 2005-2007;
- Helyzetkép a Könyvtári Intézet 2005-2008 időszakra szóló stratégiájának teljesítéséről.
A részletes vita összegzéseként az OKK megállapította, hogy mindkét intézmény szakmai tevékenységében pozitív tendenciák érvényesültek. A kuratórium elnöke javaslatot tett arra, hogy az év második felében tartandó ülésén a testület tűzze napirendre az intézmények tevékenységében esetlegesen felmerülő problémás kérdéseket. Az OSZK finanszírozásával kapcsolatban a Kuratórium véleményét összegezve megállapította, hogy az oktatási és kulturális miniszterrel történő találkozó egyik témájaként érdemes megvizsgálni az OSZK új épületbe történő költözésének lehetőségét.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium beszámolója az Új Magyarország Fejlesztési Terv könyvtárakat érintő projektjeiről.

Az OKM képviselője tájékoztatást adott az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott könyvtári területet érintő fejlesztési elképzelésekről. A tervezett főbb programok és megvalósítandó célok az alábbiak:
“Könyvtár otthonról”
Az országos virtuális könyvtári szolgáltatások fejlesztése. Ennek keretében az olvasók otthonról használják a könyvtári adatbázisokat, megrendelik a könyveket, meghosszabbítják a kintlévő kölcsönzéseket, információkat szereznek.
24 órán keresztül elérhető on-line szolgáltatások és interaktív könyvtári honlapok létrehozása.
“Minden könyv egy katalógusban”
A Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) lelőhely-nyilvántartásának integrálása és továbbfejlesztése.
Közös portálok, közös integrált rendszer létrehozása, a közoktatás számára nyújtott szolgáltatások kialakítása. A lokális elérhetőség biztosítása országszerte. Együttműködés a szolgáltató könyvtárak és a kisebb települések községi és iskolai könyvtára között.

“Olvass Te is!”
Az olvasáskultúra fejlesztését célzó országos könyvtári programok kialakítása. Az olvasást népszerűsítő programok és szolgáltatások kialakítása gyermekek és szüleik számára, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetűek, a romák és a fogyatékkal élők számára. Könyvtárhasználati és információkeresési képzések megszervezése.

“Könyvtárosok szerepvállalása az életen át tartó tanulásban”
A könyvtárosok képzése a korszerű könyvtári szolgáltatások megvalósítása érdekében. A digitális információkeresés fejlesztése, valamint a digitális tartalmak használatára irányuló útmutatók kidolgozása és képzési programok megvalósítása.

“Globális könyvtár – lokális elérés”
A szerzői jogilag védett elektronikus dokumentumok bevonása az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe és a lokális hozzáférés megvalósítása.

“Regionális tudástárak kialakítása”
Hatékony regionális együttműködés kialakítása a felsőoktatási, a szak- és települési könyvtárak között. Egy olvasói azonosítóval (olvasójegy) a régió valamennyi együttműködő könyvtárában igénybe vehető szolgáltatások biztosítása.

A fenti programok megvalósulása során elérendő eredmények a következők:
- A könyvtárellátás szolgáltató rendszerének továbbfejlesztésével el kívánják érni, hogy 2013-ban minden magyarországi településen legyen könyvtári szolgáltatás: önálló könyvtárban, szolgáltató helyen vagy könyvtárbusz alkalmazásával.
2013-ra minden, internetkapcsolattal rendelkező magyarországi háztartásból igénybe lehessen venni a könyvtári szolgáltatásokat.
- Minden, most is működő szolgáltatás (ODR, KSZR) hatékonyabb és gyorsabb legyen, és jelenjenek meg az új távolról elérhető szolgáltatási formák is.
- 2013-ra legalább 300 (felsőoktatási, szak- és települési) könyvtár legyen Magyarországon, amely távolról igénybe vehető szolgáltatásokat biztosít.
- A könyvtárakban rendelkezésekre álló olvasói számítógépek száma a jelenlegi mintegy 11 000-ről 2013-ra 25 000-re nőjön.
- A regionális tudástárak fejlesztésével az együttműködő könyvtárakban a felhalmozott tudás és információ hatékonyabb és magasabb színvonalon legyen elérhető. A nemzetközi tudományos adatbázisok hozzáférhetősége a jelenlegi 15 százalékról 2013-ban 70 százalék legyen.

A jelenlegi tervek szerint a különböző pályázatokon 3,25 milliárd Ft áll majd a közgyűjtemények – ezen belül a könyvtárak – rendelkezésére, a könyvtári dokumentumok digitalizálására.
A Kuratórium elnöke a testület véleményét összegezve megállapította, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai történelmileg is jelentős állomást képeznek a könyvtárügyben. Javaslatot tett arra, hogy az OKM képviselője folyamatosan adjon tájékoztatást a pályázatokról és fejlesztésekről.

A “Kulturális örökségi értékek digitalizálásának szakmai előkészítése” című munkaanyag vitája.

Az OKM felkérte az OSZK-t, hogy a kulturális örökség digitalizálásával kapcsolatban szakmai anyagokat készítsen, tekintettel az Új Magyarország Fejlesztési Terv célkitűzéseire.
E napirendi pont tárgyalásához két munkaanyag készült (“Kulturális örökségi értékek digitalizálásának szakmai előkészítése” és “A közgyűjtemények a nemzeti digitalizálásban”), amelyek az ülést megelőzően kiküldésre kerültek. Az ülésen kiosztásra és ismertetésre került Lengyel Lászlónak a Kuratóriumhoz e tárgyban írt levele is.
A Kuratórium tagjai a dokumentum vitája során számos részletkérdést érintettek. Hangsúlyosan jelent meg az igény, hogy a megvalósítás részletkérdéseinek megoldására felállítandó munkacsoportokba kerüljenek be a különböző gyűjteménytípusok képviselői (pl. egyetemi könyvtárak). Egyetértés volt abban a kérdésben is, hogy a pályázati felhívások megfogalmazása során a közgyűjteményi szempontokat hangsúlyosan vegyék figyelembe. Lengyel László felvetésével kapcsolatban a Kuratórium tagjai egyetértettek azzal, hogy a digitalizálási program kidolgozása során különös figyelemmel kell lenni a gyűjteményi specialitásokra, és olyan megoldásokat célszerű keresni, amelyek lehetővé teszik üzleti megoldások alkalmazását is.

A harmadik ülésre 2007. december 14-én került sor az OSZK-ban, az alábbi témákban:
Bakonyi Péter köszönetet mondott az “OSZK Örökös Tagja” kitüntető címért, amit az OKK eddigi tevékenysége elismerésének is tekint. A kitüntetés átadására 2007. november 26-án, a könyvtár alapításának ünnepén került sor. Az “OSZK Örökös Tagja” címet azok a külső személyek kaphatják, akik a könyvtár érdekében több éven keresztül jelentős tevékenységet fejtettek ki. Az első örökös tag kitüntetést 2005-ben Kosáry Domokos professzor kapta.
A kuratórium az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
- Az OSZK és a Könyvtári Intézet működésében felmerülő “problémás”, a megoldás szempontjából a Kuratórium véleményét igénylő ügyek.
- Az OSZK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
- Az OKM beszámolója az Új Magyarország Fejlesztési Terv könyvtárakat érintő újabb fejleményeiről.

Az OSZK és a Könyvtári Intézet működésében felmerülő “problémás”, a megoldás szempontjából a Kuratórium véleményét igénylő ügyek.

Monok István röviden tájékoztatást adott az OSZK helyzetéről, a 2008. évi költségvetési tárgyalásokról. Ismertette a személyi kiadások és a dologi kiadások szerkezetét, valamint azt, hogy a beruházásra és a felújításra tervezett összegek elégtelenek a könyvtár működtetéséhez. Az ülés előtt két nappal elektromos tűz keletkezett az épületben, ennek oka az elavult elektromos hálózat. Problémát jelent, hogy elhasználódott a számítógépes park (a számítógépek 65 százaléka 11 évnél idősebb). A jelenleg rendelkezésre álló könyvraktárak 2009. végére megtelnek.
Ismételten megfogalmazta, hogy az OSZK helyzetét távlatosan egy új – kifejezetten az OSZK számára épített – épület oldhatná meg. Ez természetesen hosszabb döntés-előkészítő és tervező munkát igényel.
Az OKK tagjai további kérdéseket tettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban. A hozzászólók megerősítették, hogy a könyvraktár ügye is megoldást igényel. Lehetőség szerint 2008-ban az ehhez szükséges kormányzati döntést meg kell hozni. A különböző külső pályázati és egyéb forrásokat (pl. TÁMOP) is fel kell használni a problémák orvoslására. Megfogalmazódott, hogy az elektromos hálózat kérdését soron kívül kell kezelni. Ha szükséges, akkor egy erre a célra kidolgozott hároméves terv keretén belül kell külön kezelni a problémát. Kiemelésre került, hogy az OSZK szakmai tevékenységét vizsgáló és a szervezeti egységek teljesítményadatait tartalmazó “Teljesítményértékelés” című dokumentum elkészítése és szemléletmódja nagyon fontos előremutató lépés volt, és pozitív szerepet tölthet be az elkövetkezendő évek tervezésekor.
A vita lezárásaként az a javaslat született, hogy az OKK 2007. évi jelentésében rögzítse azon kérdések körét, amelyeknek kiemelt minisztériumi kezelését szükségesnek tartja.

Az OSZK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Monok István röviden ismertette a korábban írásban kiküldött javaslatot. A javasolt változtatások részben az OKK által korábban már felvetett szempontokat, részben az elmúlt időszak működési tapasztalatait dolgozták be az SZMSZ új változatába.
Az OKK részletes vitában megtárgyalta a tervezetet és néhány apróbb szövegpontosító javaslatot fogalmazott meg.
A vita lezárásaként az OKK elfogadásra javasolta az OSZK által módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Az OKM beszámolója az Új Magyarország Fejlesztési Terv könyvtárakat érintő újabb fejleményeiről.
Az OKM képviselője elmondta, hogy az elmúlt ülésen adott részletes tájékoztató óta alapvető változások nem történtek. A tervek szerint halad a különböző pályázatok megfogalmazása és kiírása. Természetesen az OKK közvetlenül is folyamatos tájékoztatást kap az új fejleményekről, de az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Könyvtári Intézet honlapján is hozzáférhetők két ülés között a legújabb információk.
Az OKK a tájékoztatót tudomásul vette.
A Kuratórium elnöke javaslatként fogalmazta meg, hogy az OKK következő ülése májusban legyen, és előzetesen két napirendi pont tárgyalását tűzte célul:
- Az OSZK stratégiai terve, 2009-2013,
- Az OSZK 2007. évi beszámolója.A Kuratórium titkára felhívta a figyelmet, hogy a 2008-ban meghirdetendő felsővezetői pályázatok elbírálása során az OKK tagjai értesítést kapnak, és elfoglaltságuknak megfelelően részt vesznek a bírálóbizottság munkájában, biztosítva az OKK képviseletét a jogszabályban megfogalmazottaknak megfelelően.

* * *

Érdekes fejlemény volt az év során, hogy koreai érdeklődés mutatkozott a Kuratórium tevékenysége iránt. A Koreai Köztársaság kormánya úgy döntött, hogy létrehoz a Koreai Nemzeti Könyvtár irányításában közreműködő “Board”-ot. A nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése céljából a leendő testület egyik vezetőjét (Hyuntae Joung urat) egy kísérővel együtt európai körútra küldték. E tanulmányút egyik állomásaként felkeresték Magyarországot is, és megbeszélést folytattak az OKK titkárával. Érdekességként megemlíthető, hogy a Koreában működő Board mellé mintegy 20 fős munkaszervezetet is rendeltek, amelynek feladatai közé tartozik a nemzeti könyvtár működésén túl az ország könyvtárügyének irányításában való közreműködés is.

* * *

A Kuratórium örömmel nyugtázta, hogy korábbi kérésének megfelelően az elmúlt két évben 19 részes cikksorozat jelent meg e lap hasábjain a megyei könyvtárak helyzetéről. A cikkek elsősorban a kulturális stratégiával, a regionalizmussal, a könyvtári ellátás problémakörével és az ezen időszak alatt kidolgozott Könyvtáros Etikai Kódex kérdéseivel foglalkoztak. Ezek voltak azok a témák, amelyek különösen is fontosak voltak a kulturális igazgatás számára ebben az időszakban. Az összes megyei könyvtár vezetőjével készült interjúsorozat színes képet adott e könyvtárak múltjáról, jelenéről és terveiről, valamint megszívlelendő szempontokat szolgáltattak a fenti kérdéskörökkel kapcsolatos könyvtárszakmai véleményekről. Tudomásom szerint, a lap szerkesztői a három, a közelmúltban kinevezett megyei könyvtárigazgatóval készülő interjúkkal tervezik kiegészíteni e sorozatot.

Összegzés

A Kuratórium a 2007. évi működése során elsősorban könyvtárszakmai kérdéseket tűzött napirendjére. Az OKK tagjai minden alkalommal részletes, érdemi vitában foglalkoztak a napirendre tűzött témákkal.
Az OKK döntésének megfelelően az alábbi három, az OSZK-val kapcsolatos problémakör fontosságára és kiemelt kezelésének szükségességére külön is felhívta az oktatási és kulturális miniszter figyelmét éves jelentésében:
- Az elektromos hálózat felújítása.
- A számítógépes eszközpark fejlesztése.
- A könyvraktározás helyzetének javítása.
A jelentés lezárásaként rögzítésre került, hogy a Kuratórium négyéves megbízatása 2008 novemberében lejár. Ezért indokolt az új tagok jelöléséhez szükséges eljárás megindítása.

* A dokumentum letölthető az OKM honlapjáról.

Címkék