Ablak Zalára – ablak a világra – “Tudásdepó Expressz” TIOP-1.2.3-08/1

Kategória: 2009/11

A Zala megyei könyvtárak összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Zalai Tudástár létrehozása címet viseli az a projekt, amelynek megvalósítására – az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv keretében – konzorciumi formában szövetkezett a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár, a lenti Városi Könyvtár, a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtára. Ha nagyon röviden akarnánk jellemezni e rendkívül gazdag és sokféle fejlesztési szempontot tartalmazó tervcsomagot, akkor legfőbb célkitűzéseként a könyvtárak informatikai infrastruktúrájának bővítését, korszerűsítését, a szolgáltatási kapacitások növelését kell megjelölnünk; ezen belül különös hangsúlyt kapott a szolgáltatások sokoldalú, távoli elérhetőségének megteremtése, az oktatás-nevelés támogatása iskolarendszeren belül és kívül, valamint a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő használók helyi és távoli könyvtárhasználati lehetőségeinek bővítése. Az intézményi fejlesztésekre alapozva a projekt a könyvtárak elektronikus szolgáltatásait egy közös felületen elérhetővé, lekérdezhetővé tevő portál megvalósításával is számol: ez lesz a Zalai Tudástár.A konzorciumban szövetkezett könyvtárak együttműködése korántsem új keletű. A minél magasabb színvonalú nyilvános könyvtári ellátás megvalósítására és az egész megyét átfogó települési könyvtári ellátás működtetésére már a tanácsi rendszerben is összehangoltuk munkánkat, fejlesztéseinket – ez az önkormányzati rendszer létrejötte után sem szűnt meg, sőt, inkább megerősödött. A megyei önkormányzat kezdeményezésére, a nagyobb városok jóváhagyásával 1992-ben olyan hálózati együttműködési megállapodás jött létre, amelynek nyomán – ellátórendszeri keretek között – már mintegy 170 község könyvtári ellátásáról gondoskodtak a jelenlegi konzorcium tagjai; megkezdődött a Zalai Könyvtári Információs rendszer kiépítése, 1995-ben pedig létrehoztuk a gyermekkönyvtári munkát koordináló Zalai Gyermekkönyvtáros Műhelyt. A Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtára egyike a kevés számú nyilvános könyvtárként működő hazai kórházi könyvtárnak – az internetszolgáltatás és egyes szakmai programok révén ez a könyvtár is szerves része a zalai könyvtári együttműködésnek.
A programszerű együttdolgozásnak – épp e sokoldalú kapcsolatrendszernek köszönhetően – számos előzménye van; bár ezek a projektek (pl. A Nagy Könyv, Az Olvasás Éve, az Összefogás-rendezvénysorozata, a lakossági internettanfolyamok szervezése stb.) nagyságrenddel kisebbek és egyszerűbbek voltak a jelenleginél, mégis fontosnak bizonyultak, mert az évek során kialakult a könyvtárvezetőkből és munkatársaikból egy összeszokott, együttműködésre kész és képes menedzsergárda, amely tisztában van a projektszerű működés követelményeivel és kiválóan ismeri a szolgáltatási terepet – társadalmi és település-földrajzi értelemben egyaránt. Ez utóbbinak különös jelentőséget ad az a tény, hogy a konzorcium tagjai az utóbbi években sikeresen fordították át az elavult, jogilag és pénzügyileg nehezen kezelhető ellátórendszeri tevékenységet a kistérségi keretek között folytatható, sokoldalú mozgókönyvtári ellátásba. Ennek köszönhetően Zala megyében csaknem 220 helyen jött létre mozgókönyvtári szolgáltatóhely, emellett stabilan működnek (a konzorcium tagjai által szakmailag támogatva) a kisvárosi és nagyközségi könyvtárak is. Mindössze két apró településen nincs ilyen szolgáltatás – ha számításba vesszük, hogy a szolgáltatóhelyek rendkívül gyors ütemben korszerűsödnek – számítógép, internet szinte már minden helyen található -, akkor joggal feltételezhető, hogy a projekt, a résztvevő könyvtárakon keresztül gyakorlatilag az egész zalai könyvtári hálózat fejlesztésére hatással lesz, amely ebben az aprófalvas településszerkezetű, infrastrukturálisan hátrányos helyzetű megyében stratégiai fontosságú. Az informatikai fejlesztések nyomán, a tervek szerint nőni fog a lakosság internethasználati és könyvtárhasználati kompetenciája, az olvasók számára rendelkezésre álló munkaállomások száma (több mint 60 százalékkal), a távoli használók száma, az ODR keretei között küldött dokumentumok mennyisége (legalább a jelenlegi harmincszorosára). Az egészségügyi szakkönyvtár, azon felül, hogy mind szorosabbra fűzi a megye gyógyító helyei (kórházak, rendelőintézetek, orvosi rendelők) közötti informatikai együttműködést, az egészségtudatos életmód ismereteihez is széles körben kívánja az érdeklődőket hozzájuttatni.
A projektet a meglévő kapcsolatrendszer, adottságok, az intézményi, megyei és országos stratégiai tervek figyelembevételével kezdtük tervezni. Először nehezen indult a munka, mert nem voltunk még ráhangolódva az ilyen típusú tervezésre, bármennyi pályázati tapasztalatunk is volt. Nem vettük igénybe pályázatíró közreműködését sem, mindent magunk csináltunk, csak a megyei önkormányzat szakembere segített nekünk. Keserves tanulóidő volt, sok álmatlan éjszakával, de utólag visszatekintve nem volt haszontalan, hiszen teljes mélységében megismertük a pályázatkészítés rejtélyeit, megtanultuk a megadott korlátok, keretek között megfogalmazni mondanivalónkat, érdemben tudtunk tárgyalni a támogatáskezelő szervezettel. A közös munka pedig erősítette a csapatszellemet, hiszen a konzorciumi tagok egyetemleges felelősséggel vettek részt a munkában, ültek akár hét végén is a TIOP levelezőlista mellett és küldték az aktuális táblázatokat, többször is átjavítva… Talán ez a nagy akarat, ez az összefogás lehetett a záloga annak, hogy végül is – már a nyertesek első körében – kedvező elbírálást kapott pályázatunk.
A teljes projekt értéke, igénybe vehető forrása 100 millió forint. Tartaléka rendkívül csekély, a megvalósítási és menedzsment költsége kb. tíz százalékot tesz ki, vagyis a tényleges fejlesztésekre legalább 90 millió forintot fordíthatunk. Ha részletesebben vizsgáljuk a fejlesztési elképzeléseket, látható, hogy a technikai jellegű beszerzések (számítógépek, nyomtatók, szerverek, hálózatépítés) mellett igen nagy hangsúlyt kapnak a könyvtárak által használt integrált rendszerek továbbfejlesztései, bővítései.
Miután mindannyian TextLib felhasználók vagyunk, adott az összehangolt közös fellépés lehetősége, akár a távoli elérés feltételeinek megteremtésében, az olvasószolgálati modulok bővítésében (pl. automatikus előjegyzés, sms-küldés stb.), akár a kistérségi komplex kiszolgáló modul elkészítésében; ez utóbbi szolgáltatás helyi feltételrendszerének megteremtésében jó partnerekre találtunk a kistérségi tanácsok munkaszervezeteinél. Fontos szempont, hogy az integrált rendszerek helyben is, a weben is akadálymentesen használhatók lesznek – ugyanakkor az épületek és a szolgáltatások akadálymentes helyi használata is megoldódik a projekt (és még további kapcsolódó fejlesztések) eredményeképpen. A megyei könyvtár – a hatalmas költségek miatt egyedüliként – vállalkozott az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtésére is (ez a teljes projekt 16 százalékát veszi igénybe…). Fontos eleme a tervnek a lakosság, a könyvtárhasználók, de a munkatársak folyamatos felkészítése, továbbképzése is az internethasználat, az elektronikus szolgáltatások igénybevételére, az új lehetőségek megismerésére – eddig ezt a munkát meglehetősen mostoha körülmények között, az olvasói és könyvtárosi terminálok “átkonvertálásával” végeztük; a közeljövőben ezt már jól felszerelt, korszerű oktatási kabinetekben tehetjük. Az összehangolt, széles körű fejlesztések nyomán pedig létrejön az a közös portál, ahol a könyvtárak katalógusai, adatbázisai, elektronikus formában közzétett dokumentumai egy felületen igénybe vehetők lesznek – ezt nevezzük Zalai Tudástárnak. Egy roppant méretű ablak lesz – ablak Zalára, ablak a világra.
A projekt 2009. október 1-jén indul, és 2010. december 31-én fejeződik be. Eredetileg két pénzügyi évre, 24 hónapra terveztük; most 15 hónap alatt kell(ene) ezt az irdatlan méretű munkát elvégezni és finanszírozni. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – az irányító hatóság – megpróbált nekünk segíteni, és a finanszírozási előleget 35 százalékban határozta meg, amellyel el tudunk indulni… Ám a tervezett kifizetési ütemet látva, a projekt sokkal gyorsabban fog haladni, mint ahogy a számlák kiegyenlítése megtörténik. Rengeteg pénzre lesz tehát szükségünk, ha az elképzeléseket, a tervezett projektet meg akarjuk valósítani – költségvetési intézményként, a jelen és a jövő gazdasági viszonyait tekintve ez óriási bizonytalansággal tölt el bennünket. Ezért kértük az irányító hatóságot, hogy ha lehetséges, engedélyezze a projekt megvalósításának meghosszabbítását, a 2011. évi pénzügyi évre való átvitelét. Ugyancsak kértük az áfa emelésének elismerését a projekt költségei között, hiszen ez több millió forinttal csapolja meg a rendelkezésre álló forrásokat. Reméljük, kéréseink – a projekt sikere érdekében – meghallgatásra találnak…
A siker persze nem csak ezen múlik: nekünk, a konzorcium tagjainak is nagyon keményen és nagyon fegyelmezetten kell dolgoznunk; a projektben való együttműködés hatalmas felelősséggel jár, hiszen egy konzorciumi tag nemcsak a saját részprojektje megvalósításáért felel, hanem annak megfelelő ütemével, a pénzfelhasználás szabályszerűségével a többi tagok előrehaladását is segíti. A tagoknak el kell fogadniuk, hogy a konzorcium vezetője folyamatosan felügyeli a részprogramokat, amelyeken önhatalmúlag nem lehet változtatni; a projekt belső szerkezetét, a fejlesztések menetét az előre elkészített ütemterv szabályozza. Ügyelni kell a vállalt indikátorok, mutatószámok, egyéb eredmények elérésére, teljesítésére is – mi például a távoli használatok vagy az ODR-ben küldött dokumentumok számának növekedése mellett dupla nagyságú zöldterület gondozását is vállaltuk az épület környékén, ezenkívül csökkentenünk kell a könyvtár energiafelhasználását, az intézményi gépkocsi üzemanyagának szénintenzitását is. Aki nem hiszi, a projekt befejezését követő öt évig ellenőrizheti…

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)